Μονή Ολυμπιώτισσας Ms. 197

Μεταγραφή χειρογράφου Ms. 197

ΜΟΝΗ ΟΛΥΜΠΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΛΑΣΣΩΝΑΣ, Ἀρ. 197
Χαρτ. 145 Χ 100 χιλ., φφ. 110. 17ος αἰ.
Τίτ.: Βίβλος χυμευτική

Transcription File: