Κέντρο Μεσαιωνικού Αρχείου Ακαδημίας Αθηνών

Μεταγραφή χειρογράφου

ΑΘΗΝΑ, Κέντρου Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
Χαρτ. φφ 390, 205x140 χιλ.
Τίτ.: Ἰατροσόφιον ἐκλελεγμένον ὑπὸ πολλῶν ἰατρικῶν βιβλίων Ἱπποκράτους καὶ Γαληνοῦ καὶ Μελετίου μοναχοῦ καὶ ἄλλων δοκιμωτάτων καὶ σοφῶν ἰατρῶν.

Transcription File: