Βιβλιοθήκη Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου Ms. 23

Μεταγραφή χειρογράφου Ms. 23

ΑΘΗΝΑ, ΕΛΙΑ 23
Χαρτ. 280 Χ 200 χιλ., φφ. 186 , ἔτ. 1773.
Τίτ.: Ἐκλογαὶ ἐκ τῆς Αὐγουστιανῆς Φαρμακοποιΐας καὶ ἕτερα ἐκ τῆς Φαρμακοποιΐας Νικολάου Λέμέρνου καὶ ἐκ τοῦ Ἰωσέππου τοῦ Ντοντζέλλη καὶ ἑτέρων ἄλλων ἀξίων συγραφέων μεταφρασθὲν ἐκ τοῦ λατινικοῦ παρὰ Ἐμμανουὴλ Σμυρνέου ἔτει σωτηρίῳ ,αψογ’ 1773.

Transcription File: