Μονή Ταξιαρχών Αιγίου Ms. 492

Μεταγραφή χειρογράφου Ms. 492

ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΟΥ Παλ. ἀρ. 492.
Χαρτ. 190 Χ 140 χιλ. Β’ μέρος, σελ. 23-54, ἔτ. 1784.
Τίτ: Ἀκέφαλο καὶ ἀνεπίγραφο ἰατροσόφιο. Ἰατρικὲς συνταγὲς κατὰ ἀσθένεια.

Transcription File: