Ἑρμητικὴ φιλοσοφία καὶ ἀλχημεία

Contents

 1. Προλεγόμενα
 2. Στεφάνου Ἀλεξανδρέως τοῦ φιλοσόφου [Περὶ χρυσοποιΐας]
 3. Κρόνος, ζεύς, ἄρῃς, ἥλιος, ἀφροδίτη, ἑρμῆς, σελήνη (καὶ τὰ σύμβολα τοὺς)
 4. Τοῦ ἰδίου Ἐπιτομὴ
 5. Ὄργανα τῶν φιλοσόφων
 6. Τοῦ Αὐτοῦ
 7. Τοῦ Αὐτοῦ Ἐπιστολὴ πρὸς Θεόδωρον
 8. Ἑρμητικὴ φιλοσοφία Ἀνωνύμου τοῦ φιλοσόφου
 9. Περὶ τοῦ φιλοσοφικοῦ (σύμβολο ὑδραργύρου) τοῦ προσκολλωμένου εἰς τὸ μέταλλον ἐὰν αὐτὸ κατάγηται ἀπὸ τὸ κοινὸν (σύμβολο ὑδραργύρου) καὶ τὶ πρέπει νὰ ἐννοήσωμεν
 10. Ἐρμητικὴ φιλοσοφία. Περὶ τῆς ἀληθινῆς ἐννοίας τῶν ἀρχῶν καὶ θεμελίων τῆς φύσεως
 11. Διαθήκη τοῦ πατρὸς Ἑρμοῦ βασιλέως καὶ μεγάλου Ἱερέως τῆς Αἰγύπτου και διδασκάλου τῆς Ἀλχημείας
 12. Αἰνιγματικὴ Τραγωδία Γασπάρου Ὀκταβιανοῦ τοῦ Κοντοῦ καὶ Ἰατροῦ ἐν Παταϋίω (1698)
 13. Εἰς τὸ ὄνομα τῆς τρισυποστάτου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος, τοῦ ἑνὸς καὶ ἑνιαίου Θεοῦ καὶ Ἀδωναί.
 14. Ἀνωνύμου τοῦ φιλοσόφου Ὄνειρον α΄ Βιβλ. β΄<
 15. Ἀδριανοῦ τοῦ φιλοσόφου Ἐκ Μυνσίχτης τῆς Γερμανίας (1670) Χημικαί τινες ἐμπειρίαι, καὶ ἡ χρυσῆ Διαθήκη εἰλημμέναι ἐκ τίνος χημικοῦ αὐτοῦ βιβλίου τετυπωμένου λατινιστὶ εἰς Λουγδοῦνον, διδάσκουσαι τὴν ἀλήθειαν, τὴν κατασκευὴν καὶ τὴν δύναμιν τοῦ τιμίου φιλοσοφικοῦ λίθου.
 16. Διαθήκη Ἀδριανοῦ τοῦ φιλοσόφου ἐκ Μινσίχτης 1670 μ.Χ.
 17. Ἀνδρέου Λιπαβίου τοῦ φιλοσόφου ἐκ Χάλης Σπουδάσας τὴν ἰατρικὴν καὶ χημείαν. Ἐπὶ τίνα καιρὸν μετήρχετο ἐν τῇ αὐτοῦ πατρίδι τὸν ἰατρόν. Εἴτα διωρίσθη καθηγητὴς τοῦ Γυμνασίου ἐν Ῥοτεμβούργω καὶ ἔπειτα ἐν Κοβρούργω ἔνθα ἐτελεύτησεν ὡς διευθυντὴς τοῦ καταστήματος τούτου (1616) μ.Χ. Πρῶτος οὗτος συνέγραψεν ἐγχειρίδιον χημείας (Ἱστορία Χημ. 1, Ἀλεξανδρίδου, σελ. 40). Καὶ ἐπιτομὴν τοῦ φιλοσοφικοῦ λίθου περὶ δὲ τοῦ φιλοσοφικοῦ ὑδραργύρου ἔχομεν. Διάλογον αὐτοῦ Εὐθυμίου καὶ Φιλάνδρου
 18. Τοῦ αὐτοῦ Ἀνδρέου Λιπαβίου Ἔπαινος τοῦ φιλοσοφικοῦ λίθου
 19. Ποιημάτιον. Περὶ τοῦ Ἀτζὸτ τῶν φιλοσόφων ἢ περὶ τοῦ ἀφεύκτου ὕδατος
 20. Ἕτερον ποιημάτιον
 21. Ἕτερον ποιημάτιον
 22. Προσθήκη τῆς ἀναλόγου βαφῆς τοῦ ὑδραργύρου τῶν σωμάτων
 23. Περὶ προζυμώσεως τοῦ φιλοσοφικοῦ λίθου
 24. Ἐπιτομὴ Μεταλλικὴ Συγγραφεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐξοχωτάτου φιλοσόφου καὶ αὐτουργοῦ τοῦ πολυτίμου λίθου Ἀνδρέου Λιπαβίου ἐν τῇ πόλει Φραγκφὸρτ κατὰ τὸ ἔτος 1400 εἰς γλῶσσαν Λατινικὴν καὶ μεταφρασθεῖσα εἰς τὴν ἡμετέραν ἁπλοελληνικὴ διάλεκτον ὑπὸ τοῦ ἐκ Νέας Ἐφέσου Γ. Τσακίρογλου κατὰ τὸ 1813 εἰς Πατάβιον
 25. Γέμπερ Διδασκαλία περὶ τὴν φιλοσοφικῆς τέχνης
 26. Ἰούλιος ὁ Ῥεϊμόντος Ἑρμηνεύῃ τὴν κατασκευὴν τῆς πέτρας
 27. Ἐκ Νεάπολης Ἀρνόλδος (Βιλλανοβάνης) (1280 ἔτος) Διδασκαλία περὶ τοῦ φιλοσοφικοῦ λίθου

ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΜΟΥ ΑΡ. 8.

Χαρτ. 190 Χ 140 χιλ., φφ. 2+ σσ. 947, ἔττ. 1888.

Τίτ.: Ἀλχημεία. Διδάσκουσα τὴν κατασκευὴν τοῦ τιμίου καὶ φιλοσοφικοῦ λίθου. Συνετάχθη ὑπὸ πλείστων καὶ διαφόρων Ἀλχημιστῶν φιλοσόφων καὶ διδασκάλων ἀκμασάντων κατὰ διαφόρους καιροὺς καὶ ἐποχάς. Ἀντεγράφθη δὲ ὑπ’ ἐμοῦ τοῦ ἱεροδιακόνου Δωροθέου Χριστοδούλου Δαδίνου Σαμίου ἐκ χειρογράφου μεταφρασθέντος ἐκ τῆς λατινικῆς γλώσσης εἰς τὴν ἡμετέραν ἁπλοελληνικὴν διάλεκτον. Ἐν Σμύρνη 1888.

Περιγραφή: Ἀγαμέμνων Τσελίκας, Δελτίο του Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου, Δ’ (1984-1987, σσ. 202-207).